SÄNK ENERGIFÖRBRUKNINGEN!

Vi utvecklar smarta produkter som minskar energiförbrukningen i fastigheter.

MINSKA VVC FÖRLUSTEN

VVC står för varmvattencirkulation. VVC förlust är benämningen på den energi som går förlorad när varmvatten cirkulerar i fastighetens ledningar. Ny energi måste tillföras och kostnaden är i många fall betydande. 

VVC-Booster är en produkt som använder befintlig överskottsvärme i varma undercentraler och återför den till VVC-kretsen. Det minskar behovet av köpt energi och därmed kostnaden för varmvattencirkulation. 


VARMHÅLL BASSÄNGVATTNET

I ett badhus ligger vattentemperaturen mellan 24-30 grader och vattnet cirkuleras konstant genom systemet. För att bibhålla den behagliga temperaturen behöver stora mängder ny energi tillsättas.

POOL-Booster är en produkt som bidrar till att minska energiförlusterna för varmhållning av poolvatten genom att tillvarata överskottsvärme i exempelvis maskinrummet och återinföra den till bassängen. En svalare arbetsmiljö kommer på köpet.  

Ring upp mig!

ÖKA EFFEKTEN PÅ BERGVÄRMEN

Bergvärme utvinner man genom att borra ett lodrätt hål i marken och föra ner en vätskefylld kollektorslang som sedan växlar sin energi mot berget. Värmen hämtas upp ur berget och in i fastigheten med hjälp av värmepumpen.

Borrhåls-Booster är en produkt som förbättrar bergets och borrhålets egenskaper, underlättar energiöverföringen mellan berg och kollektor och minskar kostnaderna för att anlägga och drifta en bergvärmeanläggning.


RÄDDA KALLA BORRHÅL

Korta villaborrhål och dagens effektiva värmepumpar kan resultera i att vätskan i borrhålet börjar bli kall och solens återladdning på sommaren inte längre räcker till. Tillslut riskerar marken frysa på vintern och slangarna kläms åt i toppen och stryper flödet.

Borrhåls-Booster Villa är ett komplett paket som kan installeras i såväl nya borrhål som eftermonteras i befintliga borrhål. Genom att skapa luftbubblor nere i borrhålet skapas en konvektion som ger en jämn temperatur och ny energi tillförs genom sprickorna i det omkringliggande berget. 


TESTA BORRHÅLET MED TRT

Ett Termisk Respons Test, TRT, gör man för att ta reda på hur en bestämd mängd tillförd energi påverkar temperaturen i borrhålet. Rapporten ger svar på hur berget och kollektorns framtida termiska beteende kommer att se ut. Oumbärlig information när man ska dimensionera en geoenergianläggning. 

TRT-test är en komplett och mobil testutrustning, troligen den mest kompakta på marknaden som gör den enkel att transportera. Beställ en färdig projektrapport, eller en egen TRT-vagn som du kan använda i din verksamhet.