SÄNK ENERGIFÖRBRUKNINGEN!

Vi utvecklar smarta produkter som minskar energiförbrukningen i fastigheter.

MINSKA VVC FÖRLUSTEN

VVC står för varmvattencirkulation. VVC förlust är benämningen på den energi som går förlorad när varmvatten cirkulerar i fastighetens ledningar. Ny energi måste tillföras och kostnaden är i många fall betydande. 

VVC-Booster är en produkt som använder befintlig överskottsvärme i varma undercentraler och återför den till VVC-kretsen. Det minskar behovet av köpt energi och därmed kostnaden för varmvattencirkulation. 


ÖKA EFFEKTEN BERGVÄRME

Bergvärme utvinner man genom att borra ett lodrätt hål i marken och föra ner en vätskefylld kollektorslang som sedan växlar sin energi mot berget. Värmen hämtas upp ur berget och in i fastigheten med hjälp av värmepumpen.

Borrhåls-Booster är en produkt som förbättrar bergets och borrhålets egenskaper, underlättar energiöverföringen mellan berg och kollektor och minskar kostnaderna för att anlägga och drifta en bergvärmeanläggning.

VARMHÅLL BASSÄNGVATTNET

I ett badhus ligger vattentemperaturen mellan 24-30 grader och vattnet cirkuleras konstant genom systemet. För att bibhålla den behagliga temperaturen behöver stora mängder ny energi tillsättas.

POOL-Booster är en produkt som bidrar till att minska energiförlusterna för varmhållning av poolvatten genom att tillvarata överskottsvärme i exempelvis maskinrummet och återinföra den till bassängen. En svalare arbetsmiljö kommer på köpet.  

Ring upp mig!

RÄDDA KALLT BORRHÅL

Korta villaborrhål och dagens effektiva värmepumpar kan resultera i att vätskan i borrhålet börjar bli för kall och solens återladdning på sommaren inte räcker till. Tillslut riskerar marken frysa på vintern och slangarna kläms åt i toppen och stryper flödet.

Borrhåls-Booster Villa är ett komplett paket som kan eftermonteras i befintliga borrhål. Genom att skapa luftbubblor nere i borrhålet skapas en konvektion som ger en jämn temperatur i hela borrhålets och ny energi tillförs genom sprickorna i det omkringliggande området. 

*NY - Första leverans beräknas till slutet av april. 


TESTA BORRHÅLET, TRT

Ett Termisk Respons Test, TRT, gör man för att ta reda på hur en bestämd mängd tillförd energi påverkar temperaturen i borrhålet. Rapporten ger svar på hur berget och kollektorns framtida termiska beteende kommer att se ut. Oumbärlig information när man ska dimensionera en geoenergianläggning. 

TRT-test är en komplett och mobil testutrustning, troligen den mest kompakta på marknaden som gör den enkel att transportera. Beställ en färdig projektrapport, eller en egen TRT-vagn som du kan använda i din verksamhet.